Política de Privacitat

1. Responsable del tractament

Les vostres dades seran tractades per INVERAMA, S.L. amb domicili a Carrer Pere II de Montcada, 1, 08034 de Barcelona i NIF B-08061590 (d'ara endavant, GRUP PERALADA).

2. Finalitats i base de ligitimació

1) Contacte

Mitjançant les adreces posades a disposició dels visitants mitjançant l'apartat “Contacte” de la nostra pàgina web, tractarem les dades que ens pugueu facilitar amb l'única finalitat de proporcionar-vos la resposta oportuna. Aquest tractament es realitza sobre la base del nostre interès legítim.

2) RRHH

Així mateix, la nostra pàgina web incorpora un formulari mitjançant el qual totes aquelles persones interessades a treballar a GRUP PERALADA o qualsevol societat o negoci del seu grup empresarial puguin remetre la seva informació personal, incloent-hi el CV.

Les dades proporcionades mitjançant aquest formulari seran tractades amb l'única finalitat de valorar el seu perfil en relació amb qualsevol vacant de què puguem disposar en qualsevol societat del grup empresarial esmentat. Per això, avaluarem:

  • Els teus estudis i experiències professionals prèvies amb relació a qualsevol vacant que tinguem disponible en qualsevol moment.
  • Poder fer els contactes i entrevistes que siguin necessaris.
  • Realitzar tests d'aptitud, idiomes, etc., segons ho requereixi la vacant.
  • Qualsevol altra acció necessària per valorar efectivament la teva candidatura.

Aquest tractament el realitzem en base a les obligacions pre-contractuals assumides en enviar-nos la teva candidatura a qualsevol possible vacant compatible amb el teu perfil professional que pugui obrir qualsevol societat del nostre grup empresarial.

3. Comunicació de dades i transferències internacionals

En cas de contactar amb nosaltres en referència a una empresa del grup, i sempre que sigui necessari que aquesta empresa accedeixi a la teva informació personal per a proporcionar-te una resposta, podrem comunicar a aquesta empresa les dades que ens hagis proporcionat. Aquesta comunicació la realitzem sobre la base del nostre interès legítim.

Així mateix, en cas d'enviar-nos la teva informació perquè et considerem en qualsevol vacant del grup, podrem comunicar les teves dades a la societat del grup que tingui una vacant compatible amb el teu perfil professional, i sempre que sigui estrictament necessari per a la teva participació en qualsevol procés de selecció. Aquesta comunicació de dades la realitzem sobre la base de les obligacions pre-contractuals assumides en enviar-nos la teva candidatura.

4. Durada del tractament i conservació de la informació

Totes les dades que ens proporcioni en contactar amb nosaltres seran tractats durant el temps necessari per a donar resposta a la seva sol·licitud i durant un (1) any addicional, per si hi hagués nova informació vinculada a la seva consulta inicial.

En relació amb les dades que ens proporcioni perquè puguem valorar la seva candidatura, els tractarem per un termini màxim de dos (2) anys, durant el qual podrem contactar amb el candidat per a comunicar-li qualsevol vacant que sigui compatible amb el teu perfil professional.

Transcorreguts els terminis anteriors les seves dades es conservaran degudament anonimitzats amb finalitats estadístiques, sempre que sigui possible, o degudament bloquejats per a complir amb qualsevol obligació legal, així com, en el seu cas, interposar o fer front a qualsevol reclamació, fins al termini de prescripció de les mateixes o la seva resolució, si fos posterior.

5. Ejercicio de sus derechos

En qualsevol moment podrà oposar-se a qualssevol dels tractaments indicats anteriorment.

Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o portabilitat, mitjançant comunicació per escrit a l'adreça postal Carrer Pere II de Montcada, 1, 08034 de Barcelona, o bé per correu electrònic a privacidad@grupperalada.com .

Si tingués qualsevol dubte, qüestió o queixa sobre la forma en la qual tractem les seves dades personals, pot posar-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades, a l'adreça de correu electrònic dpo@grupperalada.com o per correu postal dirigint-se per escrit al domicili Carrer Pere II de Montcada, 1, 08034 de Barcelona, amb la referència “DPO”. En el supòsit que no obtingui resposta en un període raonable (2 mesos) podrà interposar reclamació davant l'Autoritat Espanyola de Protecció de Dades.